หอเกียรติยศ


        กว่าจะมาเป็นห้องสมุดดนตรี ย่อมหมายถึงการรวบรวม เรียบเรียง จัดระบบองค์ความรู้ที่ว่าด้วยดนตรีทั้งหลายทั้งปวงให้มาร้อยเรียงอยู่ด้วย กันอย่างหมดจดงดงาม แต่องค์ความรู้ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากภูมิปัญญาอันลุ่มลึกของบรรดาศิลปินดนตรีผู้สร้างสรรค์ผลงานไว้ เป็นมรดกของแผ่นดิน ขอเชิญร่วมกันชื่นชมและเรียนรู้ประวัติชีวิตและเรื่องราวของท่านเหล่านั้น ได้ที่นี่


หลวงกัลยาณมิตตาวาส(ทับ พาทยโกศล)

พระเสนาะดุริยางค์(ขุนเณร)

นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
นางเจริญ พาทยโกศล
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
จางวางทั่ว พาทยโกศล
พระยาภูมีเสวิน(จิตร จิตตเสวี)

นายเฉลิม บัวทั่ง

นายช้อย สุนทรวาทิน
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
พระยาเสนาะดุริยางค์(แช่ม สุนทรวาทิน)

นางท้วม ประสิทธิกุล
นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล
นายเทียบ คงลายทอง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์

สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
นายบุญยงค์ เกตุคง
นายบุญยัง เกตุคง
นางเบญจรงค์(ธนโกเศศ)แฉ่งฉวี
พระสรรเพลงสรวง(บัว กมลวาทิน)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7
พระประดิษฐ์ไพเราะ(มี ดุริยางกูร)
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)
พระยาประสานดุริยศัพท์(แปลก ประสานศัพท์)
นายประสิทธิ์ ถาวร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
หลวงเสียงเสนาะกรรณ(พัน มุกตวาภัย)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖
นายมนตรี ตราโมท

นางระตี(วิเศษสุรการ) จุลพล

หม่อมส้มจีน
นายสืบสุด ดุริยประณีต
นางสุมิตรา สุจริตกุล

หลวงไพเราะเสียงซอ(อุ่น ดูรยชีวิน)
ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์
นางอุสา สุคันธมาลัย
เรืออากาศเอกโองการ กลีบชื่น
พระยาอมาตยพงศ์ ธรรมพิศาล(ประสงค์ อมาตยกุล)