Interactive Voice Response


         ระบบ IVR ย่อมาจากคำว่า Interactive Voice Response คือระบบที่ทำหน้าที่ ต่อเชื่อมระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบโทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งระบบจะโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยเสียง ในขณะที่ผู้ใช้จะสั่งการหรือขอรับบริการกับระบบโดยการกดปุ่มตัวเลขบนหน้าปัด โทรศัพท์ เพื่อสั่งงานให้ระบบปฏิบัติการตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้
         ระบบ IVR อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับเลือกใช้ในการสั่งการ จากจำนวนคู่สายตอบรับและพื้นที่ให้บริการ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในสองด้านนี้ มีค่าใช้จ่ายสูง
         ระบบ IVR นี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์สำหรับคนตาบอด และผู้พิการทางการมองเห็น โดยสามารถเรียกใช้ระบบนี้กับ หนังสือเดซี่ บทเพลงต่างๆ และรายการที่หลากหลายในเว็บไซต์นี้ขอขอบคุณ 

บมจ. ทีโอที. ฯ สนับสนุนระบบ IVR : 1414

คุณอังสนา ตันชัชวาล บริษัท Innovation Base จำกัด และ EkmaSoundLab ที่ให้การสนับสนุนร่วมข่าย สายบริการสังคม : 02-662-3111