Music & Lyric


         รวบรวมบทเพลงไทยต่างๆที่หาฟังได้ยาก และจัดแบ่งตามประเภทเช่น ไทยเดิม ไทยประยุกต์ ไทยลูกทุ่ง จัดเรียงตามลักษณะของเพลงโดยเรียงตามรายชื่อตัวอักษร และจัดแบ่งตามลักษณะของเพลงมีทั้งชื่อผู้ประพันธ์ทำนอง ประพันธ์เนื้อร้อง ประเภทของเพลง ชื่ออัลบั้ม ต่างๆเหล่านี้ โดยท่านสามารถสืบค้นได้เพื่อการศึกษา และเพิ่มพูนภูมิปัญญาเท่านั้น

(สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗)


ขอขอบคุณเจ้าของผลงาน ดังรายนามดังต่อไปนี้

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพๆ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดนู ฮันตระกูล
จิรพรรณ อังศวานนท์
สินนภา สารสาส
วันชัย เอื้อจิตรเมศ
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
แสนแสบฟิวล์ฮาโมนิคออเครสตรา
Bruce Gaston
ธนิต ศรีกลิ่นดี
ชัยภัท ภัทรจินดา
น้อง-ท่าพระจันทร์